Acords Català

Avís legal

Condicions d’ús
La navegació, accés i ús del lloc web d’Albert Muñoz, referit des d'ara com AcordsCatalà, confereix a la navegació per aquest lloc web o aplicació mòbil la condició d’usuari, per a la qual s’accepten totes les condicions d’ús establertes aquí. Acceptant la present política de privacitat, vostè es responsabilitza d’utilitzar aquest web o aplicació mòbil, així com els serveis que ofereix, de forma legal i lícita, d’acord amb el disposat a les següents clàusules i de forma que no es produeixi un perjudici en els drets o interessos de terceres persones o entitats, o que pugui malmetre la imatge i/o serveis oferts per aquest web.

Exclusió de responsabilitat
La utilització d’aquest web o aplicació mòbil és responsabilitat total de l’usuari. D’aquesta manera, AcordsCatalà no es responsabilitza de possibles danys derivats de problemes de connexió, virus informàtics, problemes de xarxa motivades per causes alienes a AcordsCatalà, lentituds o problemes causats per deficiències o sobrecàrregues als seus dispositius, ús incorrecte del web, problemes a les línies telefòniques o sistemes elèctrics, ni qualsevol altra alteració produïda al software (programari) ni al hardware (maquinari) de l’usuari. 

Alhora, AcordsCatalà no es fa responsable dels danys ocasionats per intromissions il·legítimes fora del seu control, o de danys i perjudicis causats pel mal ús del contingut del web o aplicació mòbil. Tampoc respondrà per les conseqüències derivades dels errors, omissions o defectes en la informació que puguin existir al web o aplicació mòbil.

Relacions contractuals
L’accés a la pàgina o l'ús de l'aplicació mòbil no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i AcordsCatalà. En conseqüència, AcordsCatalà no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web o a l'aplicació mòbil.

Continguts del web i enllaços
AcordsCatalà no és propietari de la totalitat del contingut publicat al web o aplicació mòbil. Els elements que hi contenen (per exemple, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques comercials o logotips, etc.) poden contenir propietat intel·lectual de les empreses esmentades de forma adjacent al contingut esmentat (per exemple, bandes musicals). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relacionats amb la matèria i signats per Espanya.

La marca comercial i el logotip únic d'AcordsCatalà és propietat registrada per Albert Muñoz, amb tots els drets reservats. Segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual, queda prohibida expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, inclòs el mètode de posada a la seva disposició, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web o aplicació mòbil amb finalitats comercials, en qualsevol mitjà i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'AcordsCatalà. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial propietat d’Albert Muñoz. Podeu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al vostre ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'AcordsCatalà.

AcordsCatalà es reserva el dret d’afegir, canviar, modificar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís la informació publicada a la pàgina web o aplicació mòbil, per la qual cosa es aconsellable revisar periòdicament el web i aplicació mòbil per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels comentaris, opinions i/o discussions aliens que es transmeten, allotgen o publiquen a la web o aplicació mòbil. De la mateixa manera, no es responsabilitza dels continguts que es faciliten l’accés des del web o l'aplicació mòbil, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats o persones que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, vulguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web o aplicació mòbil hauran de garantir que permeten únicament l’accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitzen reproducció dels seus continguts i serveis.

Protecció de dades
D’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’incorporaran al sistema de tractament propietat d’Albert Muñoz per facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, AcordsCatalà informa que les dades es conservaran durant el període estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

AcordsCatalà informa que procedirà al tractament de les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AcordsCatalà es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes siguin suprimides o rectificades sense demora quan siguin inexactes. D’acord amb els drets conferits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades personals així com el consentiment atorgat per al tractament d’aquestes, dirigint la vostra sol·licitud al correu electrònic info@acordscatala.cat.

Suspensió temporal de l’accessibilitat al web o aplicació mòbil
Albert Muñoz es reserva el dret de suspendre, modificar i/o tancar temporalment o definitivament i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la present pàgina web o aplicació mòbil per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat per part d'Albert Muñoz.